ค่านิยมขององค์กร

ค่านิยมขององค์กร

เลาทัน ลูอัส ดำเนินงานโดยใช้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์เป็นรากฐานของค่านิยมหลักในการดำเนินงานทางธุรกิจและกิจกรรมทั้งหม

บริษัทจึงนำค่านิยมนี้ไปปรับใช้กับบุคคลากรภายในบริษัท และยึดถือให้เป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้บุคลากรของ เลาทัน ลูอัส มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

Adyansyah Masrin and Joan Fudiana

Founder

วิสัยทัศน์

สร้างโลกให้ดีขึ้นด้วยสิ่งที่เราลงมือทำ

พันธกิจ

แรงบันดาลใจจากความยั่งยืน นวัตกรรม และผู้คนถือเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้เรามีความสุขไปกับการทำงานไปพร้อมพลังกายและพลังใจในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดอย่างไม่หยุดยั้งและยกระดับผลงานของเราเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดา

ค่านิยมหลัก

  • เป็นผู้นำด้วยความซื่อสัตย์และมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูง
  • เปลี่ยนแนวทางที่เรากำหนดด้วยวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ
  • กระตือรือร้นในการทำงานร่วมกันและมีทีมที่แข็งแกร่
  • แสวงหาแนวทางเพื่อรักษาโลกของเราสำหรับคนรุ่นถัดไป